Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
 
1.  
03103403
 
1 büdcə - Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumat (yeni)
rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
03103404 2 büdcə - Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu (yeni) Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
03103405 3 büdcə - Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçotu (yeni) Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
03103406 4 büdcə - Ev təsərrüfatının xərcləri və gəlirlərinin qeyd olunması üçün yaddaş kitabçası (yeni) Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
2 03103403 1 büdcə - Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumat (köhnə) rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
3 03103404 2 büdcə - Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu (köhnə) rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
4 03103405 3 büdcə - Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçotu (köhnə) rüblük Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
5 03103406 4 büdcə - Ev təsərrüfatının xərcləri və gəlirlərinin qeyd olunması üçün yaddaş kitabçası (köhnə) rüblük
 
6 03103466 1-ərzağa əlyetərlik nömrəli statistik müayinə forması (Əhalinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin öyrənilməsinə dair) illik
7 03103433 1-maddi imkanlar №-li forma İldə bir dəfə dekabr ayının 10-dək
8 03103407 1 - vaxt büdcəsi №-li forma - Vaxtdan istifadəyə dair (G ü n d ə l i k) birdəfəlik  
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2246, 2295
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328